Tüzük

ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
 

MADDE 1. Derneğin adı: “Adana Atlı Spor Kulübü Derneği”dir.

Derneğin Merkezi, Adana’dır. Derneğin şubesi yoktur.
 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
 

MADDE 2. Derneğin amacı; tamamen amatör ve sportif alanda olup, federe olduğumuz sporları ihya etmek, korumak, geliştirmek ve bu sporların her alanında faaliyet göstermektir.
 

2-1. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
 

a. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğine girmek, idari ve adli mercilere başvurmak, derneğin ve üyelerinin dernek amacı doğrultusunda oluşmuş veya oluşacak haklarını korumak,

b. Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış ve benzeri yollarla taşınır veya taşınmaz mallar edinmek, böylece edindiği mallarını kısmen veya tamamen başkalarına satmak ve ferağ etmek veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tesisler kurmak, üçüncü şahıslar lehine doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek amacıyla ipotek tesis etmek veya sair mahdut ayni haklar veya şahsi haklar oluşturmak, irtifak, intifa, üst hakları tesis etmek, aynı şekilde söz konusu bu hakları almak ve başkalarına ait taşınır veya taşınmaz malları kiralamak,

c. Bankalarda ve banka şubelerinde bankacılık işlemleri yapmak, her türlü hesap açabilmek, bankalardan ve banka şubelerinden kredi alabilmek ve her türlü ve dilediği miktarda kredi sözleşmelerini, kredi ile ilgili her türlü evrakları, borç ve taahhüt altına sokan sözleşmeleri imzalayabilmek ve kredi ile ilgili her türlü işlemleri yapabilmek, kredinin teminatı olarak ipotek, rehin, kefalet, temlik ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminatları verebilmek; dernek amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacakların tahsili veya borçlarının temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat alabilmek, aynı şekilde verebilmek veya bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilmek,

d. Dernek amacının gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla, ancak üyelerine kâr payı dağıtmamak kaydıyla ve kanunlar çerçevesinde gerekli izinleri alarak iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak, bunları doğrudan veya dolayısıyla işletmek,

e. Dernek amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi belge, doküman ve yayınlar temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

f. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

g. Kanunlar çerçevesinde ve gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

h. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, danışmanlık hizmetleri almak,

ı. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, işletmek ve bunları tefriş etmek,

i. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, piyango, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

j. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

k. Kanunlar çerçevesinde uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje temelinde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

l. Gerekli görülen yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

m. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

n. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı ‘Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun’ hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

o. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 

2.2 Derneğin Faaliyet Alanı
 

Dernek, sosyal ve sportif alanda faaliyet gösterir. Dernekte, kanunların ve diğer mevzuatın yasakladığı hiçbir faaliyette bulunulamaz.


DERNEĞİN KURUCULARI


MADDE 3. Dernek, aşağıda adı ve soyadı baba adı, mesleği doğum yeri ve doğum tarihi tabiiyeti, ikametgâhı bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.
 


ADI

 SOYADI

BABA
ADI

MESLEĞİ

DOĞUM YERİ 

TARİHİ

TABİİYETİ

İKAMET ADRESİ

1. SUPHAN TEKİN

MEHMET

TÜCCAR

ADANA

1942

T.C.

Yeşileveler Mah. A.Ersoy Cad. No.95, Adana.

2. NUSRET BALKAROĞLU

BEDRİ

MÜTEAHHİT

GÖKSUN

1949

T.C.

Reşatbey Mah. 252 Sok. No.36, Adana.

3. BEHÇET HOMURLU

MEHMET ALİ

ÇİFTÇİ

İSTANBUL

1959

T.C.

Ziyapaşa Bul. Homurlu Apt. Adana.

4. FİKRET KARABUCAK

BEKİR

SANAYİCİ

ADANA

1940

T.C.

Atatürk Bul. Park Apt. K.4, Adana.

5. FİKRET SEZGİN

KADİR

AVUKAT

H.HİMMETLİ

1928

T.C.

Atatürl Bul. Aksoy Apt. K.9, Adana.

6. UĞUR PAKSOY

MAHMUT

SANAYİCİ

KONYA

1939

T.C.

Kurtuluş Mah. 297 Sok. Pınar Apt. K.4, Adana.

7. M.PEHİÇ PAKYÜREK

MUSTAFA KEMAL

SANAYİCİ

ADANA

1951

T.C.

Ziyapaşa Bul. Beyaz Ev Apt., Adana.


ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ


MADDE 4. a- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için, bu koşul aranmaz.

b- Dernek başkanlığına dernek matbuu üye başvuru formu ile(2 asil üyenin referansı ) yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

c- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyenin eş ve çocukları derneğin sportif ve sosyal tesislerinden yararlanma haklarından faydalanırlar

d- Evlenen üye çocuğunun kulüpten yararlanma hakkı biter. Ancak o yılın giriş bedelinin ¼’ünü ödeyerek asil üye olabilir.

e- 21 yaşını doldurmuş üye çocukları da isterlerse o yılın giriş bedelinin ¼’ünü ödeyerek üye olabilir.

f- Evlenmemiş olsa dahi üye çocukları 30 Yaşından sonra kulüpten yararlanma hakkı biter.Ancak o yılın giriş bedelinin ¼’ünü ödeyerek asil üye olabilir.

g- Asil üyenin vefatı halinde eşi müracaat ederek üye olabilir, giriş ücreti ödemez.Üyeliğinin kabulünden sonra aidatlarını öder.

h- Asil üyenin eşinden boşanması halinde, boşanan eş üyelik başvurusunda bulunabilir. Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi o yılın giriş bedelinin ¼’ünü ödeyerek üye olabilir.

ı- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler, isterlerse aidat verebilirler.

i- Dernek üyeleri, eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. j- Üyelikten çıkan ve çıkarılan eski üye, başvurması ile yeniden üye olabilir(Madde 4a). Varsa geçmiş borçlarını ve o yılki üye giriş bedelinin 1/4’ünü defaten ödemesi halinde yönetim kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınır.


ÜYELİKTEN ÇIKMA:
 

MADDE 5. Her üye, yazılı olarak derneğe bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi, yönetim kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan ödenmeyerek birikmiş borçlarını sona erdirmez.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
 

MADDE 6. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c- Yazılı, ikazlara rağmen üyelik aidatını ve diğer borçlarını 6 ay içinde ödememek.

d- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

f- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti veya haklı neden durumunda, üye, derneğin yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında veya faaliyetleri üzerinde hak iddia edemez. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, bu çıkarma kararının haklı olmadığını ileri sürerek, genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

DERNEK ORGANLARI


MADDE 7. Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilenlerden ibarettir:

a- Genel Kurul,

b- Yönetim Kurulu,

c- Denetim Kurulu.
 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ


MADDE 8. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 

8-1. Genel kurul;

a- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

c- Olağan genel kurul, 2 yılda bir Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

d- Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

e- Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, derneğin üç üyesini genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 

8-2. Çağrı Usulü

a- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan vererek, mektupla, faksla, elektronik posta ya da sms ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu hususta bir belge düzenlenir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre, yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


b- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

c- Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 

8-3. Toplantı Yeri ve Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
 

a- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.


b- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

c- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 

8-4. Toplantı Usulü
 

a- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

b- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

c- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

d- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

e- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması, divan başkanına aittir.

f- Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alınması zorunludur.

g- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

h- Üye kulübe olan borçlarını, genel kurul toplantısından 1 gün öncesine kadar ödememiş ise, genel kurul toplantısında oy kullanamazlar.

ı- Onursal üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

i- Tüzelkişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi toplantıya katılır ve oy kullanır.

j- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar, bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ


MADDE 9.a- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise, genel kurulca aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

b- Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.


TOPLANTISIZ VE ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR


MADDE 10. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması, olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ


MADDE 11. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarının seçilmesi,

b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

ı- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

i- Derneğin vakıf kurması,

j- Derneğin fesih edilmesi,

k- Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması,

l- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

m- Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

n- Genel kurul, dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
 
MADDE 12. a- Yönetim kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşarak, genel kurulca iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla seçilir.
b- Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. 
c- Yönetim kurulu, ayda bir yapılması gereken toplantı dışında, tüm üyelere haber verilmesi ve gündemin bildirilmesi şartıyla, başkan veya başkan yardımcısı veya sekreter veya saymanın tek başlarına veya herhangi diğer iki üyenin birlikte davetleri üzerine her zaman toplantıya çağrılabilir.
d- Yönetim kurulunun toplantı yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu; karar yetersayısı ise, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.
e- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler, yönetim kuruluna asil üye olarak davet edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 

MADDE 13. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

f- Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları, on gün içerisinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirmek,

g- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

h- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilânço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

ı- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

i- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

j- Derneğin amacını gerçekleştirmek için, her çeşit kararı almak ve uygulamak,

k- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

l- Yönetim kurulu, gerek gördüğü zaman toplanır.

m- Toplantılara haklı bir mazereti olmaksızın, üst üste üç kez katılmayan yönetim kurulu üyelerinin bu üyelikleri düşer. Üyeliği böylece düşen üyelerin yerine, yedek üyelerden biri bu göreve çağrılır.
 

YÖNETİM KURULUNUN DİĞER YETKİLERİ


MADDE 14. Yönetim kurulu, işbu ana tüzük ile aşağıdaki hususlarda da yetkilidir:

a- Dernek üyeleri, eşleri, çocukları ve misafirleri hakkında yönetmeliklere ve gerekli mevzuata göre muamele yapmak,

b- Dernek personelini tayin etmek ve görevine son vermek,

c- Taşınmazlar dışında, derneğin ihtiyacı olan ve gerekli görülen alım ve satımları yapmak,

d- Gelir temin etmek için ne gibi çalışmalar yapılacağına karar vermek, bunları gerçekleştirmek için komiteler kurmak ve uygulamak,

e- Dernek borçlarının ve alacaklarının vaktinde ödenmesi ve tahsili için gerekli idari ve hukuki tedbirleri almak,

f- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve yetkili kamu kuruluşlarının yönetmeliklerine göre derneğin uğraşacağı spor kollarını seçmek,

g- Dernek amacı doğrultusunda ve kapsamında ve kanunlar veya sair mevzuatta veya bu tüzükte öngörülmüş yetkileri kullanmak, görevleri, iş ve işlemleri yapmak.

h- Yönetim kurulu, bu görev ve yetkilerini kullanmak için, ayda en az bir defa toplanmak zorundadır.


YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ


MADDE 15. a- Başkan; yönetim kuruluna başkanlık eder. Derneği temsil, sevk ve idare eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kuruluna seçilen asil ve yedek üyeleri mülki amirliğe bildirilmesini sağlar. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki amirliğe bildirir. Derneğin yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını içeren beyannameyi, her yıl nisan ayının sonuna kadar mülki amirliğe verilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda, yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Mevzuatta belirtilen, dernek başkanınca yapılması gereken konulardaki görevleri yapar.

b- Başkan yardımcısı; başkanın bulunmadığı zamanlarda ve başkanın vekâlet verdiği durumlarda başkan yetkisine haiz başkan adına başkanı temsil eder.

c- Sekreter; derneğin her türlü yazışmalarını yürütür. Her türlü yazı, belge ve makbuzları başkanla birlikte imzalar; yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlar. Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları, karar defterine geçirir.

d- Sayman; üye ödentilerinin düzenli şekilde tahsilini sağlar. Derneğin bankalardaki mevduatını kontrol eder. Kredi ve diğer ödemelerin düzenini sağlar. Muhasebe belge, evrak ve defterlerin işlenmesini ve muhafazasını sağlar. Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü evrakın tanzim ve tebliğini sağlar. Bütçeyi hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

e- Üye; yönetim kurulu ve başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERDEN TAMAMLANMASI


MADDE 16. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hâkimi, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ


MADDE 17. a- Denetim kurulu, üç asıl, üç yedek üye olarak genel kurulca iki yıl görev yapmak üzere, gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

b- Denetim kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ


MADDE 18. a- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

b- Denetçiler, lüzum gördükleri takdirde yönetim kurulunun toplanmasını isteyebilecekleri gibi, geçerli sebeplerini yazı ile bildirerek genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını da talep edebilirler. Denetleme kurulunun talebi üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmıyorsa, denetleme kurulunun müracaatı üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimi, dernek üyelerinden üç kişilik bir heyeti seçerek genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.


DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI


MADDE 19. Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtildiği gibidir:
a- Üye Aidatı: Dernekçe üyelerden asil üyeliğe giriş ve asil üye yıllık aidat ödentisi alınır. Asıl üyeliğe giriş aidatı 15.000,00-TL yıllık üye aidatı 1.500,00-TL’dir. Bu miktar her yıl genel kurulda yeniden belirlenebilir. Söz konusu üyelik aidatlarının ödenme biçimi, dernek yönetim kurulunca belirlenir.

b- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans, piyango gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g- Derneğin bankadaki parasıyla elde edilen faiz ve repo vs gelirleri,

h- At pansiyon ve biniş ücretleri,

ı- Diğer gelirler.   

i- Dernek mevcut nakdi meblağını, kendi kasasında veya açacağı banka hesaplarının birinde (vadeli,  repo veya diğer banka mevduat hesaplarında) muhafaza eder.

DERNEĞİN TEMSİL VE İLZAMI İLE PARA ÇEKME
 

MADDE 20. a- Derneğin temsil ve ilzamı; başkan, genel sekreter ve sayman üyeden oluşan üç kişilik bir icra heyeti ile gerçekleşir.

b- Genel kuruldan sonra yönetim kurulu toplanıp, vazife taksimi yaparak, derneği temsil ve ilzama yetkili olacak icra heyetini seçer ve noterden tasdik edilecek olan bir imza sirküleri ilan eder.

c- Başkan, genel sekreter ve sayman üyeden oluşan icra heyetinin derneği temsil ve ilzam edebilmesi için, ikisinin müştereken derneğin kaşesi ile birlikte imzalamış olması gereklidir. Derneğin gelirleri, yönetim kurulunun tayin edeceği bir veya birkaç bankada derneğin adına açılacak hesaplarda toplanır. Ödemelerin, dernek unvanı ile imzalanarak çeklerle yapılması gereklidir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER


Madde 21.1 Dernekte, bilânço esasına göre defter tutulur.

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


21-2 Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 

21-3 Tutulacak Defterler
Dernekte, bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları, bu deftere işlenebilir.

c- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

e- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

f- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 

21-4 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce, il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına, sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 

21-5 Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

Yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri, esas alınarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir. 


DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ


Madde 22-1 Gelir ve gider belgeleri;

a- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.

b- Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

c- Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan), “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 

22-2 Alındı Belgeleri

a- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta), yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

b- Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 

22-3 Yetki Belgesi

a- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi”, dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

b- Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

c- Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 

22-4 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır. 

BEYANNAME VERİLMESİ


Madde 23. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 24. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 

24- 1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
a- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri, yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

b- Genel kurul sonuç bildirimine; Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

c- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
 

24-2 Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

24-3 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

a- Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

b- Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

c- Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.


24-4 Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


24-5 Değişikliklerin Bildirilmesi

a- Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik, (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

b- Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
 

MADDE 25. a- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b- Denetim kurulu tarafından, en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
 

MADDE 26. Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde, yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
 

MADDE 27. a- Tüzük değişikliği, genel kurul kararı ile yapılabilir.

b- Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

c- Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte iki çoğunluğudur. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması, açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ


MADDE 28.1 a- Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

b- Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

c- Fesih kararının alınabilmesi için, gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte iki çoğunluğudur. Genel kurulda fesih kararı oylaması, açık olarak yapılır.
 

28.2 Tasfiye İşlemleri

a- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde, dernek adında “Tasfiye Halinde Adana Atlı Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

b-  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında, derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda, alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

c-  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

d- Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

e- Derneğin defter ve belgelerini, tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi, beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ


MADDE 29. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 

Adı ve Soyadı                          Dernekte Görev Ünvanı
  
1. Namık Kemal GüngörenBaşkan
2. Süleyman BaşBaşkan Yardımcısı
3. Mehmet AytekinGenel Sekreter
4. Rıdvan SöylerSayman
5. Reyyan Okyay Üye
6. Necati İdilmanÜye
7. Ömer ZülkadiroğluÜye
8. Ali İhsan DemirerÜye
9. İsmail BoyrazÜye
  


İşte bü tüzük 29 ( yirmidokuz ) maddeden ibarettir.